Semalt: IMVDb aýdym-saz wideo skraperi

Internet dünýäsinde ähli maglumatlar okalýan we ulaldylan görnüşde görkezilmelidir. Islenýän PDF resminamalaryndan maglumatlary gyrsaňyz ýa-da suratlardan we wideolardan maglumat ýygnaýarsyňyz, elmydama ygtybarly gural ulanmaly bolarsyňyz. IMVDb aýdym-saz wideo skraperi bazardaky iň gowy wideo gyrkyjy gurallaryň biridir . Halaýan “YouTube” we “DailyMotion” wideolaryňyzda takyk maglumatlary bermegi üpjün edýär we köp aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. IMVDb aýdym-saz wideo skraperiniň iň gowy wersiýalary aşakda agzaldy.

Pyspider wideo gyryjy:

Pyspider diňe bir wideo gyryjy däl, eýsem güýçli web gözlegçisidir. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar we şol bir wagtyň özünde köp sanly wideo we suratlary gyryp bilýär. Pyspider bilen, gyrylan faýllary göni gaty diskiňize göçürip alyp ýa-da JSON ýa-da CSV formatlaryna import edip bilersiňiz. Python 2 we C ++ ikisini hem goldaýar we sahypaňyzyň gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Pyspider-iň wideo we ses faýllaryňyzy nädip döwýändigi barada düşünje almak üçin onlaýn görkezişini barlap bilersiňiz. Apache 2 tarapyndan ygtyýarlandyrylan, IMVDb aýdym-saz wideo skraperiniň ösen wersiýasy.

MechanicalSoup:

Anotherene bir giňişleýin we meşhur wideo gyryjy. “MechanicalSoup” diňe bir maglumatlary gyrmak guraly bolman, eýsem gezelenç kitaphanasydyr. Islenýän suratlardan we wideo faýllaryndan peýdaly maglumatlary çykarýar we HTML resminamalaryňyzy we PDF faýllaryňyzy okalýan formata öwürýär. Diňe islenýän “YouTube” wideosynyň URL-sini girizmeli bolarsyňyz we “MechanicalSoup” derrew gyryp başlar. Şeýle hem, bu gural islän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy derrew indekslemäge kömek edýär. MechanicalSoup MIT tarapyndan ygtyýarlandyrylýar we programmirleme endiklerine eýe bolmagy talap etmeýär.

Kola:

Cola, IMVDb aýdym-saz wideo skraperiniň ösen wersiýasy. Bu döwmek çarçuwasy maglumatlaryňyzy CSV we JSON ýaly birnäçe formatda eksport edýär ýa-da gönüden-göni gaty diskiňize göçürip alýar. Birnäçe içerki giňeltmeler we gutapjyklar we gönükdirmeler bilen web sahypalaryndan wideolary döwýär. Diňe gyrmak isleýän wideoňyzy agzamaly we Cola birnäçe sekundyň içinde ondan manyly maglumatlary çykarar.

Portia wideo gyryjy:

Kodlar bilen amatly däl bolsaňyz, Portia wizual interfeýs hödürleýär we işiňizi aňsatlaşdyrýar. Özüni ösen web gözleg we wideo gözlemek çarçuwasy hökmünde häsiýetlendirýär. “Portia”, “YouTube” we “DailyMotion” wideolarynyň hemmesini gyryp biler we kärhanalar üçin amatlydyr.

Demiurge:

Demiurge Python 2 we 3-i goldaýar we şol bir wagtyň özünde dürli döwmek meselelerini ýerine ýetirýär. Wideo redaktorlary, web ussatlary we programmistleri üçin amatly we bir minutda 40-a çenli wideo we ses faýlyny gyryp bilýär.

Iýmitlendiriji:

“Feedparser” kärhanalar we habar beriş serişdeleri üçin gowy we gyrjak bolýan wideolaryňyzyň ATOM we RSS ýazgylarynda bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýar. Hil netijelerini üpjün edýär we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. “Feedparser” erkin işleýänler we başlangyçlar üçin hem amatly we mugt wersiýada gelýär. Esasy we okalýan mazmuny islenýän faýllardan aňsatlyk bilen alýar we tablisalar ýa-da sanawlar görnüşinde netijeleri berýär.

mass gmail